Dy lais

Dy lais

Dywed Wrthym Dy Dri Phrif Flaenoriaeth sydd bwysicaf i ti!

Cyhoeddwyd 08/12/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/01/2022   |   Amser darllen munudau

Mae Aelodau newydd y Senedd Ieuenctid angen dy gymorth i benderfynu pa faterion i’w taclo ac maen nhw’n gofyn i ti lenwi holiadur byr iawn (newydd) heddiw.

Cawsom awgrymiadau gwych ar gyfer materion o bwys i bobl ifanc yn yr arolwg cyntaf a diolch i bawb a gymerodd ran. Cyfeiriwyd at ystod eang o faterion, o ffermio i faterion iechyd meddwl, LHDTC+, ffoaduriaid, democratiaeth, cyfleoedd i gadw’n heini a gwneud chwaraeon, i newid hinsawdd ac addysg.  Dyma’r rhestr o’r 22 fater y soniodd pobl ifanc amdanynt yn yr arolwg cyntaf:

1) ffyrdd fforddiadwy a diogel o deithio

2) cymuned ddiogel a glân (graffiti, fandaliaeth, atal delwyr cyffuriau, troseddau cyllyll a gynau, helpu rheoli troseddwyr, ymadfer o gaethiwed, sbwriel, ailgylchu)

3) y gallu i wneud chwaraeon a chadw'n heini

4) bod yn rhan o'n cymuned (gwella cyfleusterau lleol, digwyddiadau elusennol, gwella canol trefi, adferiad economaidd)

5) bwlio a phwysau gan gyfoedion)

6) cefn gwlad/ffermio

7) democratiaeth a sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed (gwybodaeth am bleidleisio a sut gallwn newid pethau)

8) addysg a’r cwricwlwm ysgol

9) iechyd a COVID-19

10) tai a digartrefedd

11) hunaniaeth a diwylliant (hunaniaeth ddiwylliannol, amrywiaeth ddiwylliannol ac ethnig, cynnal diwylliant Cymreig, diwrnodau o bwys fel Diwrnod 'Shwmae, Su’mae')

12) LHDTC+(lesbiaidd, hoyw, deurywiol, pobl drawsryweddol, cwiar a mwy)

13) yr hinsawdd a’r amgylchedd

14) ein hiechyd meddwl a’n llesiant

15) tlodi ac anfantais

16) amddiffyn rhag aflonyddwch, camdriniaeth ac ymosodiadau rhywiol

17) hiliaeth

18) ffoaduriaid

19) hawliau a chydraddoldeb

20) yr economi a swyddi i bobl ifanc

21) yr iaith Gymraeg

22) pethau i’w gwneud a lleoedd i fynd (parciau, campfeydd i bobl ifanc, parciau sglefrio, clybiau ieuenctid, siopau yn yr ardal, cyfleoedd yn y celfyddydau)

 

Dywed wrthym beth yw dy farn di trwy gwblhau ein holiadur byr.

Mae’n gofyn 3 chwestiwn i ti: 1) Ble wyt ti’n byw yng Nghymru 2) Dy oed 2) Dy 3 phrif bwnc o’r 22 sydd yn y rhestr.

Ar ôl i ti ddweud dy ddweud, mi fydd dy atebion di (ynghyd ag atebion pawb arall) yn cael eu rhannu â’r Aelodau newydd o’r Senedd Ieuenctid a fydd yn pleidleisio ar y materion y bydd y Senedd Ieuenctid nesaf am fwrw ymlaen â nhw. Paid â phoeni, fydd ddim modd dy adnabod gan fod yr holiadur yn gwbwl ddi-enw.

Mae linc at yr holiadur yma:

https://forms.office.com/r/aeSnk9sbrZ

Diolch!