Beth am ddod yn sefydliad partner?

Ydych chi am ddod yn un o sefydliadau partner Senedd Ieuenctid Cymru?

Bydd y Senedd yn ethol Senedd Ieuenctid Cymru yn 2021, a bydd yn cynnwys 60 o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.

Caiff 20 o'r 60 Aelod eu hethol gan sefydliadau partner er mwyn sicrhau bod grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cael eu cynrychioli.

Dyma'ch cyfle chi i ddod yn bartner swyddogol i Senedd Ieuenctid Cymru.

Beth yw goblygiadau hyn?

Beth yw goblygiadau dod yn sefydliad partner?

DRWY FOD YN BARTNER SWYDDOGOL I’R SENEDD IEUENCTID, BYDDWCH YN:

 • Rhoi cyfle i'r bobl ifanc rydych yn gweithio gyda hwy i ddod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru
 • Gwneud y trefniadau angenrheidiol i ethol ac anfon dau berson ifanc sy'n gymwys i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i’r Senedd Ieuenctid. Dylai'r broses hon fod yn gyflawn erbyn 22 Tachwedd 2021.

Helpu i roi cyfle i bobl ifanc a gaiff eu hethol gennych i ennill y profiadau a ganlyn:

 • Gweithio gyda Senedd Ieuenctid Cymru, Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru a phobl ifanc eraill ledled Cymru
 • Cael mynediad at amrywiaeth o hyfforddiant, a datblygu sgiliau ac ennill profiadau a fydd o fudd iddynt yn ddiweddarach yn eu bywyd
 • Rhoi cyngor ac arweiniad i'r person neu i’r bobl ifanc yr ydych wedi eu hanfon i fod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru, gan gynnwys paratoi ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd, gan gynnwys cymorth ac arweiniad ymarferol ar gyfer cymryd rhan mewn cyfarfodydd ar-lein o Senedd Ieuenctid Cymru.
 • Helpu i hyrwyddo gweithgareddau’r Senedd Ieuenctid gan gynnwys ymgynghoriadau a digwyddiadau ar y pynciau a ddewisir gan Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.
 • Helpu i sicrhau bod y Senedd Ieuenctid yn cynrychioli grwpiau amrywiol o bobl ifanc
 • Mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau pan fo angen
 • Cefnogi Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i ymgysylltu â phobl ifanc eraill a'u cynnwys yn eu gwaith
 • Rhoi cyngor i staff y Senedd ynghylch y ffyrdd gorau o gefnogi anghenion penodol eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.
 • Ymrwymo i fod yn bartner swyddogol y Senedd Ieuenctid drwy gydol y tymor o ddwy flynedd, hyd yn oed os nad yw’r person ifanc a etholwyd i’r rôl yn cyrchu gwasanaethau’r sefydliad partner mwyach.

Amserlen

Yr amserlen ar gyfer gwneud cais

Mae’r amserlen ar gyfer y broses ymgeisio wedi’i hamlinellu isod:

3 Mehefin 2021: Y broses o wneud cais yn agor.

28 Mehefin 2021: Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Gorffennaf 2021: Cyhoeddi Sefydliadau Partner Swyddogol ar gyfer ail Senedd Ieuenctid Cymru

Disgwylir i'r mudiadau hynny sy'n llwyddiannus yn eu cais ddod yn bartner swyddogol y Senedd Ieuenctid wneud hynny am un tymor sy'n para dwy flynedd, a bydd y broses ddethol yn dechrau eto ar ddechrau pob tymor newydd.

Cyhoeddir enwau'r 60 sydd wedi llwyddo i ddod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru ym mis Rhagfyr 2021. Bydd y tymor yn dechrau ym mis Ionawr 2022 ac yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2023.

Gwneud cais

Beth am wneud cais i ddod yn Sefydliad Partner Senedd Ieuenctid Cymru?

Gall unrhyw fudiad, o unrhyw faint, o unrhyw ran o Gymru, wneud cais i fod yn sefydliad partner.

Beth am gael gafael ar y pecyn ymgeisio, edrych ar y meini prawf a llenwi’r ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 12:00pm ar 28 Mehefin 2021.


Gwybodaeth bellach

Cofiwch y bydd sefydliadau'n dal i gael eu hystyried hyd yn oed os nad ydynt yn gallu bodloni/dangos tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a restrir.

Bydd y wybodaeth a ddarperir gan ymgeiswyr yn cael ei hystyried a'i phwyso yn erbyn ymgeiswyr eraill.

Dewisir sefydliadau partner ar sail rhoi hyder i Gomisiwn y Senedd y bydd yr 20 o bobl ifanc a etholir gan sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid yn cael eu cefnogi'n effeithiol, a'u bod yn amrywiol o ran eu daearyddiaeth, eu hoedran a'u cefndir.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ddod yn sefydliad partner, a’r broses ymgeisio, yn y Pecyn Ymgeisio i Sefydliadau Partner.