Dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru

MAE CEISIADAU AR AGOR

Eisiau dod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru nesaf?

Fel un o’r 60 Aelod Senedd Ieuenctid Cymru (ASIC) byddet ti’n rhoi llwyfan i leisiau pobl ifanc yng Nghymru ar faterion sydd o bwys iddyn nhw.


PAM DOD YN AELOD?

O gael effaith ar ran pobl ifanc yng Nghymru, i hyfforddiant, digwyddiadau ac ymgysylltu drwy’r cyfryngau - mae llawer o gyfleoedd unigryw i gymryd rhan.

BOD YN LLAIS

Gallet ti wneud gwahaniaeth trwy godi ymwybyddiaeth ar lefel genedlaethol o'r materion mae pobl ifanc Cymru yn eu hwynebu.

BOD YN DDYLANWADWR

Bydd cyfle i ti ddylanwadu ar y ffordd y mae Aelodau o’r Senedd yn gweld a deall y materion sy'n wynebu pobl ifanc yng Nghymru.

DATBLYGU DY SGILIAU

Datblyga dy sgiliau ymchwilio ac arwain, a rho hwb i dy hyder o ran siarad yn gyhoeddus - sgiliau a fydd o fudd i ti am oes.

MEITHRIN DY WYBODAETH

Datblyga dy ddealltwriaeth o sut mae gwleidyddiaeth yn gweithio a sut mae penderfyniadau'n effeithio ar fywydau pobl yng Nghymru.

PROFIADAU UNIGRYW

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn dadlau yn Siambr y Senedd a gwaith ymgysylltu â’r cyfryngau.

RHANNU’R DAITH

Dyma gyfle i wneud ffrindiau newydd, a rhannu profiadau gyda grŵp amrywiol o bobl ifanc.

DDIM YN SIŴR O HYD?

Dyma beth sydd gan Aelodau blaenorol o Senedd Ieuenctid Cymru i'w ddweud am eu profiad.

 

“Gwnewch ymdrech fawr gyda PHOPETH! Boed hynny’n gwneud ffrindiau, siarad yn y Siambr, bwyta brownis neu gyfleoedd eraill, manteisiwch i’r eithaf ar bopeth.”

Ffion-Haf Davies - Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru 2018-2021

 

“Dwy flynedd anhygoel o gyfarfodydd, cynnydd, ac yn bwysicaf oll, hwyl. Mae wedi bod yn brofiad gwirioneddol anhygoel sydd wedi rhoi cymaint o fudd i ni ac wedi helpu pobl ifanc ledled Cymru i gael llais.”

Evan Burgess - Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru 2018-2021

 

“Mae bod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru wedi helpu fy natblygiad personol yn fawr iawn yn ogystal ag ysgogi fy ffrindiau a phobl ifanc rwy’n eu hadnabod i ymddiddori mewn gwleidyddiaeth.”

TALULAH THOMAS, AELOD SENEDD IEUENCTID CYMRU 2018-2021

Dy Gais

BAROD I WNEUD CAIS?

Dyma sut y gelli di wneud cais i ddod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru

1. Y MEINI PRAWF AR GYFER BOD YN GYMWYS

Bydd angen i ti fyw yng Nghymru, neu gael dy addysg yng Nghymru.

Bydd angen i ti fod rhwng 11 a 17 oed ar 22 Tachwedd 2021.

2. LAWRLWYTHO’R PECYN YMGEISWYR

Lawrlwytha ein pecyn ymgeiswyr i gael yr holl wybodaeth am yr hyn sy'n gysylltiedig â dod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Lawrlwytho’r pecyn ymgeiswyr

3. CWBLHAU DY ENWEBIAD

Cynnwys 200 gair amdanat ti dy hun yn esbonio pam y byddet ti'n Aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru.

A manylion 3 pheth sy'n effeithio'n uniongyrchol ar bobl ifanc yng Nghymru sy'n wirioneddol bwysig i ti.

Bydd y ceisiadau'n cau ar 20 Medi 2021. 

Gwna gais heddiw

BAROD I FOD YN LLAIS I BOBL IFANC?

Rhwng popeth sy’n digwydd yn y byd, mae angen clywed lleisiau pobl ifanc yn fwy nag erioed.