Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Anwen Grace Rodaway

Anwen Grace Rodaway

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Anwen wyf fi ac rwy'n cynrychioli Anabledd Dysgu Cymru ar Senedd Ieuenctid Cymru. Rwy'n aelod o'r pwyllgor sbwriel a gwastraff plastig a hoffwn roi trosolwg byr i chi heddiw o'n sefyllfa...

Y Cyfarfod Llawn | 26/06/2019

Cyn dechrau, rydw i eisiau cymryd eiliad i ddweud diolch i’r Llywydd am y cyfle i siarad â'r holl Gynulliad yma yn y Siambr heddiw.

Y Cyfarfod Llawn | 26/06/2019

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Anwen Grace Rodaway

Bywgraffiad

Hoffwn eich cynrychioli chi ar Senedd Ieuenctid Cymru. Mae gen i awydd cryf i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru ac yn enwedig yn Ngŵyr.  Rwy'n ferch sy'n siarad Cymraeg ac sydd ag awtistiaeth; nid yw merched sydd ar y sbectrwm yn cael diagnosis fel arfer ac maent yn cael eu tangynrychioli ac rwyf am helpu i newid hynny.

Rwy'n caru cerddoriaeth, dawnsio a chwaraeon. Rwyf bob amser yn gwneud fy ngorau. Rwy'n garedig ac yn fawr fy ngofal, ac rwyf bob amser yn barod i helpu. Mae gennyf ymdeimlad dwfn o degwch a chredaf y gallaf helpu i wneud Cymru'n wlad fwy tosturiol i fyw ynddi lle mae pawb yn cael ei drin yn gyfartal.

Rwyf am glywed eich barn chi. Byddaf yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chi allu cysylltu â mi gyda'ch syniadau a'ch awgrymiadau, a byddaf yn gofyn i ysgolion a sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc i fy helpu i ddarganfod beth yr hoffent i mi ei helpu i'w newid ym mywydau pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

Mae Gŵyr yn lle gwych i dyfu i fyny ynddo, ond rydym yn wynebu sawl her os ydym am sicrhau ei fod yn aros fel hyn. Rhaid inni gydweithio i amddiffyn yr amgylchedd a bywyd gwyllt ar y môr ac ar y tir. Pleidleisiwch drosof i am y Gymru yr ydym oll yn ei haeddu.

Digwyddiadau calendr: Anwen Grace Rodaway