Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Milly Floyd Evans

Milly Floyd Evans

Aelod a Etholwyd gan Bartner

NYAS

Roedd Milly yn Aelod o Ail Senedd Ieuenctid Cymru o 2021 i Mawrth 2023.

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Milly Floyd Evans

Bywgraffiad

Roedd Milly yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru o 2021 i Marwth 2023.

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Ail Senedd Ieuenctid Cymru:

Rwy'n angerddol am ddefnyddio fy mhrofiadau personol i godi ymwybyddiaeth o faterion sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.  Mae'r system gwasanaethau cymdeithasol wedi dylanwadu ar gwrs fy mywyd ac rwy'n deall yr anfanteision a all rwystro cynnydd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Byddaf yn cyfarfod yn rheolaidd â'r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu grwpiau Cyfranogiad a gaiff eu hwyluso gan NYAS.  Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys Plant a Phobl Ifanc o bob rhan o Gymru sydd wedi ymrwymo i newid cadarnhaol, eu barn hwy fydd fy nylanwad.

Mae gennyf ddealltwriaeth fanwl o sut y gall cyfreithiau sydd wedi'u hysgrifennu'n wael arwain at niwed, camddehongli neu esgeulustod drwy hepgoriad. Drwy anghyfiawnderau drwy gydol fy mywyd rwy'n cael fy ysgogi i sicrhau na ddylai unrhyw blant a phobl ifanc eraill sydd â phrofiad o fod mewn gofal orfod mynd drwy'r un peth. Rwyf am gael effaith ar y newid hwnnw.

Byddwn yn eiriolwr cryf dros gynrychioli plant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu dod o hyd i'w llais eu hunain ac rwy'n wrandawr da. Rwyf wedi cwblhau hyfforddiant Eiriolaeth Cymheiriaid a Mentora Cymheiriaid fydd, ynghyd â'm dewisiadau Safon Uwch (Y Gyfraith, Cymdeithaseg a Hanes) yn gwella fy sgiliau i fod yn gynrychiolydd cryf. Hefyd rwy'n aelod o Bright Sparks, y Grŵp Cyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc yng Ngaherdydd sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 - 07/03/2023

Digwyddiadau calendr: Milly Floyd Evans