Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Ewan Bodilly

Ewan Bodilly

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gofal iechyd meddwl i bobl ifanc
  • Yr Argyfwng Hinsawdd
  • Rhoi terfyn ar Ffioedd Dysgu (addysg prifysgol am ddim)

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Ewan Bodilly

Bywgraffiad

Datganiad yr Ymgeisydd: Helo. Fy enw i yw Ewan a hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid nesaf Cymru. Mae'n hawdd i ni fel pobl ifanc deimlo'n ddi-rym, a heb lais am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru. Rydyn ni'n teimlo'n ddieithr, wedi ein gwahanu ac wedi’n datgysylltu o'r byd o'n cwmpas. Nid yw hynny'n syndod - mae materion iechyd meddwl ar gynnydd, Covid-19 yn bod o hyd, a'r argyfwng hinsawdd, felly does dim rhyfedd fod y rhan fwyaf ohonom yn teimlo fel hyn. Rhaid inni beidio â gadael i hyn ein rhwystro ni, fodd bynnag. Credaf y dylai pobl ifanc heddiw gael llawer mwy o lais yn y dyfodol. Os caf fy ethol fel eich cynrychiolydd byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i frwydro i leisio ein barn ar y materion sy'n effeithio fwyaf arnom. Fel aelod o Gyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, mae gen i brofiad o sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu clywed, ac rwy'n gobeithio dod â hyn i Senedd Ieuenctid Cymru, fel y gallaf wrando ar eich llais, a gwneud yn siŵr ei fod yn ddigon uchel i bawb ei glywed. Rwyf eisiau dyfodol lle nad oes yr un person ifanc yn teimlo'n anobeithiol, neu'n cael ei anwybyddu, neu ei ddieithrio. Gobeithio eich bod chi yn teimlor un fath, ac y byddwch yn ystyried fy newis i fel eich cynrychiolydd yn y Senedd Ieuenctid Cymru nesaf.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Ewan Bodilly