Pobl Senedd Ieuenctid Cymru

Ollie Mallin

Ollie Mallin

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Carers Trust Wales

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr
  • Gwahaniaethu ar sail anabledd
  • Cefnogaeth i ofalwyr ifanc

Gweithgareddau yn Senedd Ieuenctid Cymru

Yn gyntaf oll, hoffwn ddweud ei bod yn anrhydedd sefyll yma heddiw yn yr ail sesiwn ar y cyd rhwng ein Seneddau. Rwyf wedi bod mor ffodus i sefyll ddwywaith yn y Siambr hon gyda'ch chi a'...

Y Cyfarfod Llawn | 21/06/2023

RHAGOR O WYBODAETH A DIGWYDDIADAU YN Y CALENDR

Gwybodaeth fanwl: Ollie Mallin

Bywgraffiad

Cafodd Ollie ei ailethol i Senedd Ieuenctid Cymru yn 2021, gan gynrychioli Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, ar ôl bod yn Aelod o Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru (2018-2021)

Dyma ei ddatganiad fel ymgeisydd yn etholiad 2021:

Shwmae, fy enw ydi Ollie. Dyma fy ail dymor ar Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod yn aelod o'r un cyntaf erioed. Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i leisio fy marn a’m safbwyntiau a barn a safbwyntiau fy nghyfoedion ar lwyfan lle byddant yn gwneud gwahaniaeth.

Rwyf ar Senedd Ieuenctid Cymru yn cynrychioli holl ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc Cymru. Rwy'n ofalwr ifanc fy hun, a dyna o lle mae fy angerdd a'm brwdfrydedd yn dod! Rwy'n gobeithio gwneud llawer o newidiadau yn ystod y tymor hwn o Senedd Ieuenctid Cymru a gwneud y gwahaniaethau y mae pobl ifanc Cymru am eu gweld.

Gwnes ffrindiau anhygoel y tro diwethaf a hoffwn barhau â'r traddodiad hwnnw gyda hyd yn oed mwy o bobl sy’n teimlo yr un peth.

Edrychaf ymlaen at y blynyddoedd nesaf a'r heriau sydd eto i'w hwynebu, ac rwy'n barod ar eu cyfer.

Diolch am y cyfle hwn!

Gadael i wneud hyn!

--------------------

Dyma ei ddatganiad pan oedd yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru:

Roeddwn yn awyddus i gael fy ethol i Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd roeddwn yn awyddus i bobl gael clywed fy llais oherwydd bod llais a barn plant ifanc yn cael eu hanwybyddu a'u tanbrisio.

Roeddwn hefyd am godi ymwybyddiaeth ohonof i a gofalwyr ifanc eraill fel fi.

Roeddwn hefyd am godi'r mater o gyllid ar gyfer gofalwyr ifanc oherwydd dim ond am gyfnod cyfyngedig rydym yn cael cefnogaeth, sy'n bendant ddim yn ddigon hir, a hynny oherwydd cyllid cyfyngedig.

Un peth arall yr oeddwn am ei wneud oedd codi ymwybyddiaeth o blant ag anableddau prin a chymhleth fel fy mrawd iau. Mae fy mrawd iau yn 9 oed ac mae ganddo fath anghyffredin o awtistiaeth o'r enw Anhwylder Osgoi Galwadau Patholegol.

Roeddwn i eisiau codi ymwybyddiaeth am gyflwr fy mrawd gan ei fod yn cael ei gamddeall hyd yn oed gan y bobl sy'n gwybod am ei gyflwr, fel ei athrawon.

Ar hyn o bryd mae'n mynd i'w bumed ysgol, ac mae wedi colli'r rhan fwyaf o'r pedair blynedd diwethaf yn yr ysgol, a hynny oherwydd diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Roedd yn cael ei weld o hyd fel plentyn drwg a oedd yn camymddwyn.

Hoffwn hefyd roi llais i blant eraill fel fi, ac i farn y gallent ei mynegi yn rhydd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 05/12/2018 - 05/03/2021
  2. 01/12/2021 -

Digwyddiadau calendr: Ollie Mallin